FORMER MEMBERS

2 0 1 9

Huminori Hasegawa

Motoo Suzuki

Ryo Nagai

2 0 1 8

Yutaro Shoji

Taku Hayakawa

Soma Yamaguchi

Kazumine Suzuki

2 0 1 7

Yuichiro Tada

Yoshihiko Oyama

2 0 1 6

Yamada Masaki

Naoyuki Takeda

2 0 1 5

Ryo Saito

Kunio Kaneta

Keisuke Harigaya

Etsuko Kawakami

Tasuku Aizawa

2 0 1 4

Syuichiro Yokoyama

Naoya Kitajima

Tomohiro Takesako

Kazuyoshi Yoshino

Takanao Tsuyuki