FORMER MEMBERS

2 0 1 9

Ryo Nagai

Huminori Hasegawa

Motoo Suzuki

2 0 1 8

Yutaro Shoji

Jeong-Pyong Hong

Taku Hayakawa

Kazumine Suzuki

Soma Yamaguchi

2 0 1 7

Yoshihiko Oyama

Yuichiro Tada

2 0 1 6

Naoyuki Takeda

Yamada Masaki

2 0 1 5

Etsuko Kawakami

Tasuku Aizawa

Keisuke Harigaya

Kunio Kaneta

Syuichiro Yokoyama

Ryo Saito

2 0 1 4

Takanao Tsuyuki

Tomohiro Takesako

Naoya Kitajima

Kazuyoshi Yoshino