PUBLICATIONS

Tomohiro Fujita, Kai Murai, Ippei Obata, Maresuke Shiraishi
Masahiro Kawasaki, Kai Murai, Hiromasa Nakatsuka
Tomohiro Fujita, Yuta Michimura, Soichiro Morisaki, Koji Nagano, Hiromasa Nakatsuka, Ippei Obata
Masahiro Kawasaki, Hiromasa Nakatsuka, Kazunori Nakayama, Toyokazu Sekiguchi
Masahiro Ibe, Shin Kobayashi, Keiichi Watanabe
Masahiro Ibe, Shin Kobayashi, Yuhei Nakayama, Satoshi Shirai
Masahiro Ibe, Shin Kobayashi, Yuhei Nakayama, Satoshi Shirai