PUBLICATIONS

2 0 2 0

Masahiro Kawasaki, Kazunori Kohri, Takeo Moroi, Kai Murai, Hitoshi Murayama
Graciela B. Gelmini, Masahiro Kawasaki, Alexander Kusenko, Kai Murai, Volodymyr Takhistov
Keisuke Inomata, Masahiro Kawasaki, Kyohei Mukaida, Takahiro Terada, Tsutomu T. Yanagida
Horigome Shun-ichi, Hayashi Kohei, Ibe Masahiro, Ishigaki Miho N., Matsumoto Shigeki, Sugai Hajime
Shinta Kasuya, Masahiro Kawasaki, Francis Otani, Eisuke Sonomoto

2 0 1 9

Masahiro Ibe, Shin Kobayashi, Yuhei Nakayama, and Satoshi Shirai
Koji Nagano, Ippei Obata, Tomohiro Fujita, and Yuta Michimura
Keisuke Inomata, and Takahiro Terada
Takashi Hiramatsu, Masahiro Ibe, and Motoo Suzuki
Masahiro Kawasaki, Wakutaka Nakano, and Eisuke Sonomoto
Masahiro Ibe, Shin Kobayashi, Motoo Suzuki, and Tsutomu T. Yanagida
Masahiro Ibe, Masahiro Kawasaki, Wakutaka Nakano, and Eisuke Sonomoto
Masahiro Ibe, Shin Kobayashi, Ryo Nagai, and Wakutaka Nakano
Masahiro Ibe, Ayuki Kamada, Shin Kobayashi, Takumi Kuwahara, and Wakutaka Nakano
Masahiro Ibe, Satoshi Shirai, Motoo Suzuki, and Tsutomu T. Yanagida
Masahiro Ibe, Yutaro Shoji, and Motoo Suzuki
Masahiro Ibe, Motoo Suzuki, Tsutomu T. Yanagida, and Norimi Yokozaki
Masahiro Ibe, Masahiro Kawasaki, Wakutaka Nakano, and Eisuke Sonomoto