PUBLICATIONS

Shintaro Eijima, Osamu Seto, Takashi Shimomura
Kento Asai, Arindam Das, Jinmian Li, Takaaki Nomura, Osamu Seto
Tomohiro Fujita, Jun'ya Kume, Yuta Michimura, Soichiro Morisaki, Koji Nagano, Hiromasa Nakatsuka, Ippei Obata
Masahiro Ibe, Satoshi Shirai, Motoo Suzuki, Keiichi Watanabe, Tsutomu T. Yanagida
Masahiro Kawasaki, Kai Murai
Eiichiro Komatsu, Hiromasa Nakatsuka, Toshiya Namikawa
Tomohiro Fujita, Hiromasa Nakatsuka, Ippei Obata, Sam Young